tomcast

12 tekstów – auto­rem jest tom­cast.

--------Me­lodia nocy--------

Siedzę ciągle sam
Zdysza­ny już nie wy­ciągnę pod wiatr
Za­kop­cie mnie głębo­ko pod ziemie
To jest mo­je os­tatnie pragnienie

Kiedy os­tatnie krop­le nadziei
Spłynęły po po­liczkach zas­tygniętej twarzy
Słowa w ciszy ciągle milczą
Te oczy nie pot­ra­fią i on już nie marzy

Chodzę bo­sy, nagi
Świat już nie po­siada żad­nej magii
Nic się już nie zapali
Bo słońce ciągle świeci w oddali 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Słowa jak scho­dy jak nu­ty piosen­ki niczym wer­sy poez­ji zbiegające się w całość tak miłość składająca prag­nienia utęsknienie jak nar­ko­tyk za­bija nas kiedy słyszy­my się nawza­jem milcząc 

myśl
zebrała 4 fiszki

Głosie Ciszy
Twier­dzisz że jes­tem
Mo­wie po co no i gdzie
Słyszę Cię to już nie szept
Ty za­dajesz py­tań deszcz
Spoglądając jak tonę….. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Gdy za­mykasz drzwi nie zaglądasz przez ok­no.....cza­sami le­piej jest wejść przez ok­no by je ot­worzyć bo to ono spogląda na Ciebie a ty tyl­ko za­mykasz drzwi..... 

myśl

Dałaś mi słońca promień
Nie od­szu­kam te­go ciepła słowem
Jes­teś już mo­ja droga
Nie uciek­nie ona przed tobą

Kocham Cię mo­ja og­niska jasności
W moim ser­cu na zaw­sze już zagości
Two­je ser­ce pełne miłości
Z da­la od świata od je­go roz­bieżności

Nie wiem co to ser­ce mówi
Co py­ta i gdzie zachodzi
Jes­teśmy spa­cerem a me­lodia dochodzi
Gdy nasze uczu­cie bu­kietem narodzin
Kocham Cię… 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Le­piej um­rzeć dzi­siaj by żyć jut­ro niż żyć do jut­ra i prze­paść na zawsze... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Piękno to nie to co widzi­my to coś co zagłębia sie w nas i uno­si po­nad sza­re mu­ry naszych serc krusząc je po­zos­ta­wiając ogród o roz­kosznej woni... 

myśl

............Wa­zony..............

Pus­te wa­zony ciągle kochają
Swo­jego miej­sca na ziemi szu­kają
Pus­te wa­zony wys­chnięte
Sta­ja w ciszy zam­knięte

Obudzo­ny sam w wiosen­ny dzień
Za wa­zona­mi tyl­ko ich cień
Łąki serc fa­lują, kołyszą
Twoich łez nig­dy już nie usłyszą

Po­wiedz mi kwiecie mój kochany
Dlacze­go sa­mot­nie stoją te dzbany? 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Zy­cie może być jak film czy­li nud­ne, dra­matyczne z ok­rutny­mi sce­nami ale oglądaj­my go do końca bo kto wie co sie jeszcze wydarzy... 

myśl

=============NADZIEJA==============

Mo­je od­bi­cie już nie zmienia się
Przy­warło do życia nie od­klei się
Tyl­ko oczy spoglądają gdzieś
Szu­kają miej­sca gdzie zo­baczą Cię

Tam w og­rodzie nad stru­mieniem łez
W duł wo­dos­pa­dem po życia kres
Wy­ciągasz zno­wu rękę uśmie­chając się
Do­tykam palców, chwy­tam dłoń
By objąć, by znów przy­tulić Cię... 

myśl
tomcast

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tomcast

Użytkownicy
S T U
Aktywność